Black & white photoprint

Thomas V. Gibbs – Jacksonville, Florida. 188-?. Black & white photoprint, 7 x 5 in. State Archives of Florida, Florida Memory.